Dividende 2020

ANUNŢ

privind plata dividendelor aferente anului 2020

 

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din 29.03.2021, C.N.F.R. Navrom S.A. anunţă plata, începând cu data de 04.05.2021, a dividendelor aferente anului 2020 către acţionarii înregistraţi în registrului acţionarilor la sfârşitul zilei de 15.03.2021, stabilită ca dată de referinţă în conformitate cu prevederile legii.

Valoarea dividentului brut este de 0,25 lei/actiune, respectiv un dividend net de 0,2375 lei /actiune.

Impozitul pe dividende se reţine la sursă în conformitate cu prevederile legale.

Plata dividendelor se va face prin virament bancar în cazul actionarilor care deţin un cont curent în lei, sau prin mandat postal la adresa de domiciliu.

 

In acest scop, acţionarul va comunica societăţii sau va transmite prin poştă la sediul din Galaţi, str. Portului nr. 34, următoarele acte:

 

a) pentru persoane fizice:

- solicitarea de achitare a dividendelor, in care se va menţiona nr. de telefon la care poate fi contactat in cazul în care sunt necesare clarificări – original – FORMULAR ATASAT;

- cartea de identitate în copie conform cu originalul sau procură notarială de reprezentare în care să se menţioneze expres că persoana împuternicită poate primi de la C.N.F.R. Navrom S.A. dividendele aferente anului 2020 în numele acţionarului – original;

- extrasul de cont bancar – original - emis pe numele acţionarului.

b) pentru persoane juridice:

- solicitarea de achitare a dividendelor, in care se va menţiona nr. de telefon la care poate fi contactată in cazul în care sunt necesare clarificări – original - FORMULAR ATASAT;

- certificatul de înmatriculare al societăţii – în copie conform cu originalul;

- documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societăţii (certificat constatator O.R.C.) al semnatarului cererii – original;

- extrasul de cont bancar emis pe numele societăţii acţionare – original.

 

Plata dividendelor cuvenite acţionarilor C.N.F.R. Navrom S.A. este supusă prevederilor generale în materia prescripţiei, fiind aplicabil termenul de prescripţie de 3 (trei) ani începând de la data stabilită pentru începerea plăţilor dividendelor.

 

Informaţii suplimentare privind plata dividendelor se pot solicita la telefon nr. 0236.461022, interior 151 sau pe e-mail la adresa: secretariat@navrom.ro.